Warsztaty psychologiczne to zajęcia prowadzone głównie w formie ćwiczeniowej. Mają one na celu lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron. To interaktywna forma zajęć prowadzona w małych grupach metodami: krótkie formy wykładowe, dyskusje, ćwiczenia określonych umiejętności, zabawy aktywizujące.
Forma ta przynosi lepsze rezultaty niż standardowe wykłady lub seminaria - ponieważ aktywizuje uczestników oraz kładzie naciskna praktyczne ćwiczenia mające na celu nabycie potrzebnych umiejętności poprzez doświadczenie.

Podczas warsztatu możesz w przyjaznej atmosferze:

  • Zdobyć wiedzę na określony temat
  • Przećwiczyć różne sytuacje z życia zawodowego i/lub osobistego
  • Nauczyć się nowych umiejętności
  • Udoskonalić dotychczasowe umiejętności

Warsztaty psychologiczne służą rozwojowi osobistemu, pomagają w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach w pracy, w domu lub w szkole. Nie mają one charakteru terapeutycznego. Na każdym warsztacie są realizowane określone cele.